Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

Oltási időpontfoglalás a lakossági portálon: eeszt.gov.hu

2021. ápr. 23. 15:41:25

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a koronavírus elleni védekezés keretében a lakosság részére új, oltási időpontfoglaló felületet hozott létre az EESZT Lakossági Portálján. A rendszer egyéni oltási időpontfoglalásra biztosít lehetőséget.

Részletek

1% támogatás

2021. máj. 6. 9:22:44

Kérjük, hogy adója 1%-val támogassa Ön is a Honvédkórházért Közhasznú Alapítványt. Adószám: 18094921-1-41

16-18 évesek Pfizer oltásával kapcsolatos információk

2021. máj. 12. 13:04:40

Mielőtt az oltásra érkeznek figyelmesen olvassák el az alábbi információkat.

Részletek

Tudományos Könyvtár

Tudományos Könyvtár  1. sz. telephelyElérhetőség:Postacím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.Bejárat a Papp Károly u. felől.Tudományos Könyvtár  2. sz. telephelyElérhetőség:Postacím: 1062 Budapest, Podmaniczky u. 111.Megközelíthető a Rippl-Rónai u. 37. felől. Nyitva tartás:  (mindkét telephelyen)Hétfő-Csütörtök: 08.00- 16.00Péntek: 08.00-13.00   

Rendeltetése:

Az intézetvezető főorvos alárendeltségében a tudományos könyvtárat igénybe vevő olvasók dokumentumokkal és szakirodalmi információkkal való ellátása. A „Honvédorvos” szerkesztőségének működtetése.


Fő feladata:
• A felhasználók részére biztosítja a helyben olvasás, kölcsönzés, reprográfiai és tájékoztató szolgáltatásait.
• A hazai és nemzetközi általános, valamint a katona- és katasztrófa-orvostan témakörébe tartozó minden fajta információ-hordozó anyag gyűjtése, a szakirodalom tematikus rendezése, valamint azok könyvtári szabványok szerinti feldolgozás után az olvasó rendelkezésére bocsátani.
• A katonaorvosi gyógyító-megelőző rehabilitációs tevékenység szakirodalmi támogatása a hazai és nemzetközi feladatok során.
• „Honvédorvos” szerkesztőségi feladatok ellátása.


Együttműködik:
A könyvtárközi kölcsönzési rendszerbe bekapcsolódva együttműködik az országos tudományos könyvtár hálózattal.

Története:

Létrehozásának igénye több mint száz éve megfogalmazódott: Dr. Farkas László sz. á. ezredorvos „A hadegészségügy reformja” c. 1887-ben kiadott művében világosan megfogalmazza a katonaorvosi szakkönyvtár szükségességét, fontosságát és – korabeli feladatát is: a honvédorvosok tájékozódási lehetőségét megteremtő és a szakmai ismeretekkel való lépéstartást biztosító könyvtári szolgáltatás kialakítását.

Bíró Ede törzsorvos, a kórház fennállása tizedik évfordulójára kiadott művében említi a könyvtárt „1904. évben felsőbb rendelettel egy tudományos könyvekből és folyóiratokból álló könyvtár állíttatott fel 311 kötet első berendezéssel, mely könyvtár a főépület első emeleti tiszti értekezleti teremben nyert elhelyezést. ”

A könyvtár tehát „két ágból ered”: A helyi folytonosságot a tiszti könyvtár jelenti, a központi szerepet és feladatot pedig a különböző elnevezések alatt működő, honvédorvosi egyesületek tudományos könyvtára látta el. A speciális, katonaorvosi szakmai műveltség kialakításának és fejlesztésének igénye szinte az „…új honvéd helyőrségi kórház…” létrejöttével egyidőben nekikezdett kikényszeríteni a tudományos szakkönyvtár létrehozatalát. Vezetői a választmányi üléseken megválasztott tisztségviselők, rendszerint irodalmi tevékenységet folytató, a „Honvédorvos” szerkesztésében részt vevő orvosok voltak. Munkájukról a közgyűléseken számoltak be az egyesület tagjainak. Ezek a beszámolók főleg a könyvtár gyarapodásáról adtak számot, valamint javaslatot terjesztettek elő a beszerzésre fordítandó összegről, s ezt a tagok rendszerint jóvá is hagyták

Az állomány 1933-ban 544 mű, a beszerzési összeg 130 pengő. A könyvtár ekkor a Közegészségügyi Intézetben működött. 1944-ben a a ’Honvéd Orvosok Tudományos Egyesületének Könyvtára’ volt a hivatalos elnevezés.

1945. után a kórház mindinkább központi szerepet töltött be a honvédkórházak között, ugyanígy könyvtára is. Ezidőben a szépirodalmi és az orvosi könyvtár egy közös állományt képezett. Állományát a megszűnt honvédségi egészségügyi intézmények könyvanyagával is gyarapította. A Honvéd Központi Kórház Orvosi könyvtárának folyóiratairól a „Honvédorvosi Közlemények” 1949-ben két részben közöl jegyzéket, összesen száz címet. A könyv- és folyóirat-állomány leltárkönyvi feldolgozása 1954-ben kezdődik.

Az ötvenes évek közepére, második felére esik a szisztematikus állománygyarapítás kialakítása, a betű- és szakrendi katalógus kidolgozása.

A könyvtár vezetői az ötvenes évek első felében orvostisztek, majd 1956-tól polgári alkalmazottak voltak. 1960-tól fejlődőtt könyvtárunk közel 20 ezer kötetes állományú, országosan elismert orvosi szakkönyvtárrá.

1997. szeptember és 2007. február között Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet Tudományos Könyvtáraként, majd 2007. március és 2011. november 14. között Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtáraként működött.

2007. július 1-én a Honvédkórház, az Országos Gyógyintézeti Központ, a BM Kórház és a MÁV Kórház összevonásával megalakult az Állami Egészségügyi Központ. Az ÁEK Orvosi Könyvtára 2007. december végén nyitott ki először a volt MÁV Kórház Orvosi Könyvtárának területén, annak dokumentumaival és technikai eszközeivel. Az állomány februárra gyarapodott az IRM (régi BM) Központi Kórház és Intézményei felszámolt könyvtárának dokumentumaival, majd 2009. januárjában a szintén felszámolt Országos Gyógyintézeti Központ volt szakkönyvtárának válogatott könyveivel és folyóirataival.

2011. november 14-től az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtára és a MH Honvédkórház (volt ÁEK) Orvosi Könyvtára az intézmények összeolvadása következtében a két könyvtár egy szervezeti elemként (két külön telephelyen) folytatta működését.

2013. február 01-től a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtára néven folytatja könyvtári tevékenységét.

Szolgáltatások
Az MH EK VEIG VELI Tudományos Könyvtára korlátozottan nyilvános könyvtár, vagyis szolgáltatásait elsősorban az MH EK munkatársai részére kínálja fel, de természetesen külső kutatókat is fogad; a szolgáltatások közül azonban kölcsönzés joga őket nem illeti meg.
A könyvtárba való beiratkozás ingyenes.

 • Helyben használat
 • Kölcsönzés
 • Tájékoztatás, irodalomkutatás és –keresés, kutatásmódszertani tanácsadás
 • Számítógép-, internet- és STN-használat
 • Adatbázisok használata
 • Reprográfiai szolgáltatások
 • Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár dokumentumállományáról cédulakatalógusok és részben elektronikus katalógus tudósít.

Katalógusok
A Tudományos Könyvtár cédulakatalógusai mellett a Honvédségi Szakirodalmi Integrált Információs Rendszer tagjaként folyamatosan dolgozza fel állományát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtár honlapján keresztül (https: //opac.uni-nke.hu/webview) elérhető elektronikus katalógusába is. A keresésnél ki kell választani lelőhelyként az MH EK Tudományos Könyvtár 1. (Székhely, Róbert Károly körút), illetve 2. (Podmaniczky utca) telephelyét is. A katalógus azonban még nem tartalmazza a könyvtár teljes állományát.

Szakrend
A Tudományos Könyvtár szakrendje alapvetően a kisebb egészségügyi szakkönyvtárakban, kórházi bibliotékákban használatos úgynevezett „30-as szakrend”-re épül, a könyvtár speciális gyűjtőkörének, feladatrendszerének megfelelően azonban néhány változtatás is szükséges volt.

1. Általános orvosi kézikönyvek, az orvostudomány története
2. Általános kézikönyvek, természet- és társadalomtudományok
3. Anatómia, szövettan (hisztológia)
4. Patológia, kórélettan (patofiziológia)
5. Élettan (fiziológia)
6. Klinikai labor, kísérletes orvostudomány
7. Immunológia, allergológia, bakterológia
8. Belgyógyászat
9. Kardiológia
10. Hematológia
11. Tüdőgyógyászat
12. Járványügy
13. Közegészségügy, munkaegészségügy, egészségügyi szervezés, megelőző orvostan
14. Dietetika
15. Gyermekgyógyászat
16. Endokrinológia
17. Sebészet, traumatológia
17/A. Aneszteziológia, sürgősségi betegellátás
18. Szemészet
19. Fül-, orr-, gégegyógyászat
20. Szájsebészet, fogászat
21. Urológia
22. Szülészet, nőgyógyászat
23. Ideg- és elmegyógyászat, pszichiátria, pszichológia
24. Onkológia
25. Bőrgyógyászat, venerológia
26. Radiológia
27. Reumatológia
27/A. Sportegészségügy
28. Gyógyszertan, toxikológia
29. Katonaorvostan, katasztrófa-medicina, védelem-egészségügy, vasút- és utazás-egészségügy
30. Nővérképzés, ápolás
31. Hadtudomány, hadtörténet
32. Szépirodalom

Nem képez külön szakrendi osztályt a Könyvtár muzeális gyűjteménye, ide nem tartalmuk, hanem koruk, bibliofil mívességük alapján kerülnek be a kötetek:

 • a XIX. századi könyvek, folyóiratok;
 • az 1950 előtti katonaorvostani, katasztrófa-medicinai, védelem-egészségügyi, vasút- és utazás-egészségügyi, illetve a hadtudományi, hadtörténeti vonatkozású kiadványok;
 • a tudománytörténetileg jelentős 1950 előtti orvosi szakirodalom;
 • a bibliofil kivitelű kötetek.

Az MH EK VEIG VELI Tudományos Könyvtár fiókkönyvtárai

V. th.: MH EK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet Könyvtára
Hévíz, 8380 Ady E. u. 31.
06–83–500–628, HM 33–1628
thanita21@gmail.com
Hétfő – csütörtök: 7.00 – 15.00
Péntek: 7.00 – 13.00

Könyvtáros: Tomborné Tóth Anita
Gyűjtőkör:
• orvostudomány
• hadtudomány
• szépirodalom

VI. th.: MH EK Hévízi Rehabilitációs Intézet Könyvtára
Hévíz, 8380 Kossuth L. u. 7/a.
06–83–542–310/171
rita@bmheviz.hu
Hétfő és kedd: 12.30 – 13.30
Péntek: 9.00 – 10.30

Könyvtáros: Takács Veronika
Gyűjtőkör:
• szépirodalom
• útikönyvek

VII. th.: MH EK Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet Könyvtára
Balatonfüred, 8230 Szabadság út 5.
06–87–482–888/328, HM 261–42/328
Hétfő: 13.00 – 17.00
Szerda: 15.00 – 18.00
Szombat: 14.00 – 17. 00

Könyvtáros: Esztergályos Éva
Gyűjtőkör:
• szépirodalom
• egészségügy
• hadtudomány
• ismeretterjesztő irodalom

IX. th.: MH EK Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet Tudományos Fiókkönyvtára
Kecskemét, 6000, Balaton u. 17.
06–76/581–600/3313, HM 43–3313
kovacs.andrea2@hm.gov.hu
Hétfő, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Kedd, csütörtök: 11.00 – 15.00

Könyvtáros: Kovács Andrea
Gyűjtőkör:
• repülő- és űrorvostan
• orvostudomány
• hadtudomány, hadtörténet

X. th.: MH EK Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet Könyvtára
Budapest, 1183 Tünde utca hrsz. 0137664
HM: 54–134
Hétfő – csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.00

Könyvtáros: Márton Tünde
Gyűjtőkör:
• orvostudomány (anatómia, oxiológia)
• szépirodalom
• ismeretterjesztő irodalom

KAESZA