Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez
Vakcina előregisztráció

Felhívás

A szakrendelők és szakambulanciák rendelési beosztása továbbra is elérhető a régi, megszokott formában

2021. jan. 21. 11:05:33

Megújult weboldalunk folyamatosan frissül, azonban a kezdeti időszakban, a kereshető telefonkönyv és a rendelési beosztás optimalizálásáig továbbra is elérhető a korábban használt, pdf formátumú táblázat a "Betegellátás-Szakrendelések, ambulanciák időpontok" menüpont alatt.

Részletek

Hozzátartozók tájékoztatása telefonon történő információkéréshez

2020. dec. 28. 14:02:59

Tájékoztatjuk betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt teljes körű látogatási tilalomra való tekintettel, intézményünk megkönnyíti a cselekvőképes állapotban felvett, COVID osztályon fekvő betegek hozzátartozói részére az egészségügyi ellátásában részesülő beteg állapotáról történő telefonos tájékozódást.

Részletek

A látogatási tilalom új szabályai

2021. febr. 2. 12:22:54

A járványügyi adatok alapján, a koronavírus okozta nemzetközi közegészségügyi-járványügyi helyzet miatt 2020. december 8-tól visszavonásig az alábbi részletszabályok mellett van érvényben a látogatási tilalom az intézmény valamennyi fekvő-beteg ellátó osztályán és bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyein.

Részletek

Lakossági felhívás

2021. febr. 15. 14:10:40

Felhívjuk az intézményünkbe érkező betegek hozzátartozói figyelmét arra, hogy a COVID ellátás során a betegutakat átszerveztük, azaz a betegek más osztályokra (COVID, Mátrix osztályok) is kerülhetnek, mielőtt a végleges ellátó osztályra helyeznénk őket.
Az ellátás több szervezési feladatot igényel, ezért kérjük, hogy a beteg intézményünkbe szállításakor mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot egymással.

Részletek

Rezidensek

INFORMÁCIÓS TELEFONSZÁM: 06 1 465 1800/71803

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló, többször módosított 122/2009. (VI. 12.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § és 22/A §-ai alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: EEKH) látja el a szakképzéssel és a szakképzés költségvetési forrásának kezelésével kapcsolatos feladatokat, valamint jogosult a szakképzés menetét ellenőrizni. Ki vehet részt a szakképzésben?
A rendelet alapján a szakképzési rendszerben részt vehet az a személy, aki hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert, a szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettségét igazoló oklevéllel rendelkezik, és az oklevele szerinti alapnyilvántartásba történt felvételét igazolja. (Rendelet 1. § (2) bekezdés)A szakképesítés megszerzése támogatott szakképzés és költségtérítéses szakképzés keretében történik, a támogatott szakképzésben a jelölt központi gyakornokként vagy rezidensként vesz részt. Ki a központi gyakornok/mit jelent a központi gyakornoki rendszer?
 • aki (a Rendelet szerint meghatározott keretszám erejéig) felsőoktatási intézmény által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, háziorvostan szakképesítésben részt vevő jelölt, vagy
 • a felsőoktatási intézmények oktatói utánpótlásának biztosítására a miniszter által meghatározott szakképzést folytató jelölt. (Rendelet 2. § (3) bekezdés)
Ki a rezidens/mit jelent a rezidensi rendszer?
 • a rezidensi rendszerben azok az egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott, támogatott szakképzésben részt vevő jelöltek vesznek részt, akik nem tartoznak a központi gyakornoki rendszer hatálya alá(Rendelet 2. § (5) bekezdés)
A miniszter a Rendelet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően minden év december 15-éig közzéteszi a következő évre vonatkozóan a rezidensek egyetemi régiókra lebontott keretszámait és megyénként a hiányszakmák körét (lásd aktuális Miniszteri Közlemény http: //www.eekh.hu/letoltesek/hiany_keret.pdf) a meghirdetett keretszámokból az egészségügyi szolgáltatók az EEKH-nak benyújtott támogatási igénnyel kérelmezhetnek támogatott álláshelyeket egész évben
 • az igényléskor az egészségügyi szolgáltatónak meg kell jelölnie kivel kívánja a támogatott álláshelyet betölteni
 • az igényeket megvizsgáló Bíráló Bizottság javaslatai alapján a miniszter dönt a támogatott álláshelyek odaítéléséről
 • ezt követően a támogatott álláshelyre került szakorvos-jelöltnek egy hónapon belül meg kell kötnie a szakképzési szerződést az egyetemmel, és meg kell kezdenie a szakképzését
 • a támogatás folyósításának kezdő időpontja legkorábban a szakképzés megkezdésének időpontja lehet
A támogatás mértéke
A Rendelet alapján az egészségügyi szolgáltatók – egyetemek által jóváhagyott – havi jelentései alapján folyósítja a Hivatal a Rendelet 4. §a alapján járó normatív költséghozzájárulást, amely:
 • a törzsképzés ideje alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) H fizetési osztály 1. fizetési fokozata 50%-ának megfelelő összegben együttesen foglalja magába a képzési normatívát és a képzést irányító személyek (tutor, mentor) díjazását
 • a szakgyakorlat ideje alatt a Kjt. H fizetési osztály 1. fizetési fokozata 15%-ának megfelelő összegben foglalja magában a képzési normatívát
Ezen felül a Rendelet 5. §-ának (3) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató a rezidens után a hiányszakmák esetében a Kjt. H fizetési osztály 1. fizetési fokozata 50%-ának megfelelő összegű, a szakképzés teljes időtartamára szóló támogatást kaphat, melyet a munkáltató a rezidens számára az őt külön jogszabály alapján megillető munkabéren felül köteles megfizetni. A támogatások folyósítása az erre a célra kialakított online adatbázisban (REZIDENS PROGRAM) az egészségügyi szolgáltatók által rögzített és az egyetemek által jóváhagyott adatok alapján, havonta történik. Milyen esetekben kell a támogatást visszafizetni? A Rendelet 18. §-a alapján:
 • a munkáltató és a felsőoktatási intézmény a részére az adott jelölt után folyósított támogatás megtérítésére köteles, ha olyan magatartást tanúsít, amely a jelölt szakvizsgára bocsáthatóságát ellehetetleníti, azt késlelteti vagy más módon korlátozza
 • ha a jelölt nem vállalja, hogy az általa választott szak vonatkozásában a képzési idő leteltét követő három éven belül szakvizsgát szerez, illetve ezt a vállalását nem teljesíti, a képzési időre folyósított támogatás megtérítésére köteles
 • ha a támogatott jelölt a szakvizsgára bocsáthatóságát önhibájából előreláthatólag késlelteti vagy ellehetetleníti, a folyósított támogatás visszafizetésére köteles.
A keretszámok átcsoportosítása
Az adott évben meghirdetett rezidensi keretszámokból az október 31–ig be nem töltött rezidensi helyek a Bíráló Bizottság javaslatára, miniszteri döntés alapján átcsoportosíthatók. Az átcsoportosításra irányuló kérelmet a jelöltnek és az őt foglalkoztatni kívánó, vagy már foglalkoztató egészségügyi szolgáltatónak együttesen kell november 15-ig benyújtania a Bíráló Bizottsághoz. Az átcsoportosítás történhet: az egyes régiók közöttirányulhat a ráépített és a második vagy további alapszakképesítés megszerzésének támogatásáraa szakképesítést költségtérítéses formában megkezdő jelölt támogatott szakképzésbe történő átvételére
A szakváltás/egészségügyi szolgáltató váltás
A szakképzés ideje alatt a jelöltnek lehetősége van a szakváltásra, amennyiben az egészségügyi szolgáltatóval a foglalkoztatásról megállapodást köt.
KAESZA