nyitólap MH Egészségügyi Központ Vezető szervek Honvédkórház Védelem-egészségügy Gazdasági Igazgatóság
2012-02-09 16:13
Rezidensek

INFORMÁCIÓS TELEFONSZÁM: 06 1 465 1800/71803

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló, többször módosított 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § és 22/A §-ai alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: EEKH) látja el a szakképzéssel és a szakképzés költségvetési forrásának kezelésével kapcsolatos feladatokat, valamint jogosult a szakképzés menetét ellenőrizni.

Ki vehet részt a szakképzésben?
A rendelet alapján a szakképzési rendszerben részt vehet az a személy, aki hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert, a szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettségét igazoló oklevéllel rendelkezik, és az oklevele szerinti alapnyilvántartásba történt felvételét igazolja.
(Rendelet 1.§ (2) bekezdés)
A szakképesítés megszerzése támogatott szakképzés és költségtérítéses szakképzés keretében történik, a támogatott szakképzésben a jelölt központi gyakornokként vagy rezidensként vesz részt.

Ki a központi gyakornok/mit jelent a központi gyakornoki rendszer?
 • aki (a Rendelet szerint meghatározott keretszám erejéig) felsőoktatási intézmény által közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, háziorvostan szakképesítésben részt vevő jelölt, vagy
 • a felsőoktatási intézmények oktatói utánpótlásának biztosítására a miniszter által meghatározott szakképzést folytató jelölt.
  (Rendelet 2. § (3) bekezdés)
Ki a rezidens/mit jelent a rezidensi rendszer?
 • a rezidensi rendszerben azok az egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott, támogatott szakképzésben részt vevő jelöltek vesznek részt, akik nem tartoznak a központi gyakornoki rendszer hatálya alá
  (Rendelet 2. § (5) bekezdés)
A miniszter a Rendelet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően minden év december 15-éig közzéteszi a következő évre vonatkozóan a rezidensek egyetemi régiókra lebontott keretszámait és megyénként a hiányszakmák körét (lásd aktuális Miniszteri Közlemény http://www.eekh.hu/letoltesek/hiany_keret.pdf) a meghirdetett keretszámokból az egészségügyi szolgáltatók az EEKH-nak benyújtott támogatási igénnyel kérelmezhetnek támogatott álláshelyeket egész évben
 • az igényléskor az egészségügyi szolgáltatónak meg kell jelölnie kivel kívánja a támogatott álláshelyet betölteni
 • az igényeket megvizsgáló Bíráló Bizottság javaslatai alapján a miniszter dönt a támogatott álláshelyek odaítéléséről
 • ezt követően a támogatott álláshelyre került szakorvos-jelöltnek egy hónapon belül meg kell kötnie a szakképzési szerződést az egyetemmel, és meg kell kezdenie a szakképzését
 • a támogatás folyósításának kezdő időpontja legkorábban a szakképzés megkezdésének időpontja lehet
A támogatás mértéke
A Rendelet alapján az egészségügyi szolgáltatók – egyetemek által jóváhagyott – havi jelentései alapján folyósítja a Hivatal a Rendelet 4. §a alapján járó normatív költséghozzájárulást, amely:
 • a törzsképzés ideje alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) H fizetési osztály 1. fizetési fokozata 50%-ának megfelelő összegben együttesen foglalja magába a képzési normatívát és a képzést irányító személyek (tutor, mentor) díjazását
 • a szakgyakorlat ideje alatt a Kjt. H fizetési osztály 1. fizetési fokozata 15%-ának megfelelő összegben foglalja magában a képzési normatívát
Ezen felül a Rendelet 5. §-ának (3) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató a rezidens után a hiányszakmák esetében a Kjt. H fizetési osztály 1. fizetési fokozata 50%-ának megfelelő összegű, a szakképzés teljes időtartamára szóló támogatást kaphat, melyet a munkáltató a rezidens számára az őt külön jogszabály alapján megillető munkabéren felül köteles megfizetni.
A támogatások folyósítása az erre a célra kialakított online adatbázisban (REZIDENS PROGRAM) az egészségügyi szolgáltatók által rögzített és az egyetemek által jóváhagyott adatok alapján, havonta történik.

Milyen esetekben kell a támogatást visszafizetni?
A Rendelet 18. §-a alapján:
 • a munkáltató és a felsőoktatási intézmény a részére az adott jelölt után folyósított támogatás megtérítésére köteles, ha olyan magatartást tanúsít, amely a jelölt szakvizsgára bocsáthatóságát ellehetetleníti, azt késlelteti vagy más módon korlátozza
 • ha a jelölt nem vállalja, hogy az általa választott szak vonatkozásában a képzési idő leteltét követő három éven belül szakvizsgát szerez, illetve ezt a vállalását nem teljesíti, a képzési időre folyósított támogatás megtérítésére köteles
 • ha a támogatott jelölt a szakvizsgára bocsáthatóságát önhibájából előreláthatólag késlelteti vagy ellehetetleníti, a folyósított támogatás visszafizetésére köteles.
A keretszámok átcsoportosítása
Az adott évben meghirdetett rezidensi keretszámokból az október 31–ig be nem töltött rezidensi helyek a Bíráló Bizottság javaslatára, miniszteri döntés alapján átcsoportosíthatók. Az átcsoportosításra irányuló kérelmet a jelöltnek és az őt foglalkoztatni kívánó, vagy már foglalkoztató egészségügyi szolgáltatónak együttesen kell november 15-ig benyújtania a Bíráló Bizottsághoz.
Az átcsoportosítás történhet:
az egyes régiók között
irányulhat a ráépített és a második vagy további alapszakképesítés megszerzésének támogatására
a szakképesítést költségtérítéses formában megkezdő jelölt támogatott szakképzésbe történő átvételére
A szakváltás/egészségügyi szolgáltató váltás
A szakképzés ideje alatt a jelöltnek lehetősége van a szakváltásra, amennyiben az egészségügyi szolgáltatóval a foglalkoztatásról megállapodást köt.
legfrissebb
legolvasottabb
NATO KEKK
partnereink
kiemelt témák

Kedves Betegünk! Kedves Hozzátartozó!
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ vezetésének célja, hogy folyamatosan elemezze, és ennek alapján javítsa az egészségügyi ellátás színvonalát. Nagy örömmel vennénk, ha kérdőívünket elolvasná és kitöltené annak érdekében, hogy az Ön tapasztalatai alapján javíthassuk az egészségügyi ellátás minőségét. Az adatszolgáltatás önkéntes és névtelen. A kérdőív kitöltése pár percet vesz igénybe.
Járóbeteg elégedettségi kérdőív Fekvőbeteg elégedettségi kérdőív Diagnosztikai elégedettségi kérdőív Sürgősségi elégedettségi kérdőív III. Telephely Hozzátartozói elégedettségi kérdőív
Alkalmasság-vizsgálat
Alapítvány
Szakrendelések és szakambulanciák rendelési ideje, előjegyzés
Mi, hol található?
Impresszum
Adatvédelem
Oldaltérkép
Legfrissebb RSS Összes RSS
Írjon nekünk!
mh.ek@hm.gov.hu